Algemene voorwaarden Wandelcoach Brigit en MindfulWalk-Instructeur

(voor het leveren van coaching, training en workshops)

Algemene voorwaarden Wandelcoach Brigit

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtnemer: Wandelcoach Brigit

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd.

1.3 Overeenkomst: contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening.

1.4 Deelnemer / cliënt: de persoon die door de opdrachtgever is aangemeld of die zich heeft aangemeld voor een activiteit die voortvloeit uit de overeenkomst.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden in samenwerking of, voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, volledig te laten verrichten door derden. Dit zal in goed overleg met de opdrachtgever geschieden.

3.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 4 – Overmacht en aansprakelijkheid

4.1 Onder overmacht wordt verstaan: gehele of gedeeltelijke werkstaking, ziekte of andere verhindering van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen; storingen aan en/of verlies van apparatuur.

4.2 Opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.

4.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan vier weken zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4.4 Indien er bij opdrachtnemer bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen is voldaan of als opdrachtnemer door de overmacht slecht gedeeltelijk aan de verplichting kan voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd dat deel van de reeds betaalde factuur te retourneren. Indien de opdracht nog niet geheel is betaald is opdrachtnemer gerechtigd de reeds voldane verplichting afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

4.5 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

4.6 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht.

4.7 In afwijking van hetgeen hierboven in lid 5.6 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

4.8 De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van de door haar gegeven adviezen en/of verrichtte werkzaamheden, tenzij wordt aangetoond dat er sprake is van opzet of grove schuld. Opdrachtgever is, indien hij overweegt Opdrachtnemer aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met Opdrachtnemer in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkheid overgaat. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden.

Artikel 5 – Overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten

5.3 Indien opdrachtnemer op verzoek of met instemming van opdrachtgever werkzaamheden of prestaties heeft verricht die buiten de overeenkomst vallen, worden deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever vergoed volgende de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer.

5.4 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Beide partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hen ingeschakelde derden.

5.5 Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar in het kader van de overeenkomst gebruikte producten. Hieronder mede verstaan: alle door de opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals offertes, trainingsmateriaal, oefeningen, rapporten, testen etc. Deze zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en opdrachtnemer.

5.6 De overeenkomst komt tot stand na het retourneren van de ondertekende offerte.

Artikel 6- Annulering

6.1 Door Opdrachtnemer aangeboden trainingen, workshops, events, webinars en workshops vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Het minimale aantal wordt per training, workshop, event, webinar, workshop in de voorgaande informatie aangegeven. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden wordt een wachtlijst gehanteerd op volgorde van aanmelding. Plaatsing vindt dan met voorrang plaats op het eerstvolgende moment van planning van de desbetreffende dienst.

6.2 Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum, waarop men geplaatst is (anders dan in de 6.1 bedoelde situatie) wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen). Annulering dient te geschieden minimaal 7 dagen voor aanvang van de intake of de activiteit.

6.3 Bij annulering binnen twee maanden voor aanvang is € 95,- administratie-/ annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering binnen zes weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen drie weken voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd. Eventueel mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen, mits dit binnen 2weken voor aanvang schriftelijk wordt gemeld.

Artikel 7 – Gebreken, klachttermijn

7.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de opdrachtnemer. In geval van een terecht bezwaar heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium. Een bezwaar als in het eerste lid bedoeld schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 8 – Facturering / betaling

8.1 Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. Er zal € 0,19 per gereden kilometer in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever.

8.2 Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken om een voorschotbetaling in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is.

8.3 Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft voldaan.

8.4 Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen door de opdrachtnemer te zijn ontvangen binnen 14 werkdagen na de factuurdatum, zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. Na het verstrijken van 14 werkdagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2,5% per maand van het totaalbedrag. In geval van faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.5 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor rekening van opdrachtgever.

8.6 Opdrachten die zijn overeengekomen worden door opdrachtgever in het geheel per factuur voldaan bij aanvang van de opdracht tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst. Opdrachtnemer voldoet aan de gestelde termijn van de opdracht en voert de werkzaamheden binnen die termijn naar behoren uit.

Artikel 9 – Toepasselijk recht

9.1 Op deze voorwaarden alsmede op alle hieruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands Recht van toepassing.

9.2 Bij geschillen zullen partijen trachten het geschil met behulp van een mediator op te lossen. Indien één van partijen desondanks niet bereid is een mediator in te schakelen of mediation heeft niet tot een oplossing van het geschil geleid, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Haarlem.

Artikel 10 – Slotbepalingen

10.1 Op de verhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn geen andere bepalingen, voorwaarden of afspraken van toepassing, dan in deze Algemene Voorwaarden opgenomen.

10.2 Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of anderszins niet afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

10.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, mits opdrachtgevers van lopende opdrachten daarvan op de hoogte worden gesteld.

Deze algemene voorwaarden zijn in werking getreden op 1 september 2016 en voor het laatst gewijzigd op 17 december 2017.

Algemene voorwaarden MindfulWalk-Instructeur

Artikel 1 – Definities

1. Instructeur: Brigit van den Hondel, Gasthuissingel 10 (2012 DN) Haarlem, geregistreerd
onder KVK nummer 34318028, gebruiker van deze algemene voorwaarden.

2. Cursist: de (potentiële) deelnemer van de door Instructeur aangeboden 5-weekse Mindful
Run-cursus.

3. Mindful Run Nederland: De onderneming aan wie het Intellectueel Eigendom inzake de 5-
weekse Mindful Run-cursus toebehoort en wie aan Instructeur het gebruiksrecht heeft
verstrekt om deze cursus zelfstandig te kunnen aanbieden. Mindful Run Nederland is
derhalve uitdrukkelijk geen partij bij deze overeenkomst en heeft voor zover ook geen enkele
rechtsbetrekking met Cursist.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Instructeur verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod en daaruit
voortvloeiende overeenkomsten inzake de 5-weekse Mindful Run-cursus.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Derden die door Instructeur bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken,
zoals bijvoorbeeld andere zelfstandige instructeurs, kunnen zich eveneens op deze algemene
voorwaarden beroepen.

4. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig
zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van
de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel
mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

1. Elk aanbod is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk.

2. De Instructeur is slechts gebonden indien de Instructeur een schriftelijke bevestiging van
de inschrijving stuurt aan Cursist.

3. Aan deelneming aan de cursus is een minimumleeftijd gesteld van 16 jaar.

4. Alle opgaven van Instructeur van omvang, kleur en andere weergegeven specificaties van
te leveren goederen en/of diensten zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan
in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan
zijde van Instructeur.

5. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens
Instructeur.

6. Een aanbod geldt niet automatisch voor latere cursussen, nabestellingen of verlengingen.

7. Wanneer het maximum aantal inschrijvingen per cursus reeds is bereikt, vervalt de
overeenkomst. Cursist kan alsdan indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst. De
overeenkomst vervalt tevens in het geval dat het minimum aantal van drie aanmeldingen niet
wordt bereikt.

Artikel 4 – Overmacht en aansprakelijkheid

1. Alle diensten van Instructeur worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis

2. Deelname aan de cursus is toegewezen aan Cursist persoonlijk, hij kan zich derhalve niet
laten vervangen.

3. Cursist stelt Instructeur in de gelegenheid de cursus te verrichten. Cursist verplicht zich de
benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door
Instructeur en Instructeur naar beste weten inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de
uitvoering.

4. Wanneer Cursist verhinderd zal zijn om bij de cursus aanwezig te zijn, dan dient Cursist
zich tijdig en schriftelijk af te melden, dat wil zeggen minimaal 24 uur van tevoren. Kosten
ten aanzien van een te late afmelding kunnen door Instructeur in rekening worden gebracht.

5. Cursist wordt geacht ruim voor aanvang van de cursus aanwezig te zijn zodat een adequate
voorbereiding kan worden gebezigd. Gevolgen van een te late aanwezigheid, zoals het
missen van de warming up, zijn voor risico van Cursist.

6. Cursist dient alle instructies van Instructeur op te volgen.

7. Cursist dient zelf zorg te dragen voor goede en ondersteunende sportkleding en –
schoenen.

8. Het is niet toegestaan tijdens de cursus expliciet politieke, levensbeschouwelijke of
religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend
of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.

9. Alle genoemde termijnen zijn niet fataal, waardoor Cursist Instructeur altijd eerst in
gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld,
alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.

10. Cursist aanvaardt dat de planning van de cursus kan worden beïnvloed door bijvoorbeeld
weersomstandigheden of verhindering. Instructeur is derhalve bevoegd om naar eigen inzicht
de cursus uit te stellen ofwel te verplaatsen naar een andere datum. Door het besluit hiertoe
ontstaat geen aansprakelijkheid van Instructeur.

11. Het staat Instructeur vrij de cursus en of levering te laten uitvoeren door derden. Art.
7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.

artikel 5 – Prijzen, betaling en opschorting

1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst
achten partijen de prijzen redelijk en billijk.

2. Tenzij anders is overeengekomen dient Cursist de gehele geldsom in zijn geheel direct
voorafgaand aan de uitvoering te hebben voldaan op de door Instructeur aangegeven wijze.

3. Indien betaling niet tijdig is verricht, wordt Cursist direct uitgesloten van het volgen van de
cursus. Indien Cursist weer deel wil gaan nemen aan de cursus, dan dient eerst de
achterstallige contributie te worden voldaan.

4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Instructeur is het Cursist niet
toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of
inhouding toe te passen.

Artikel 6- Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

Instructeur heeft het recht de overeenkomst met Cursist met onmiddellijke ingang, zonder
(nadere) voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat Cursist recht heeft op enige
schadevergoeding, op te zeggen in het geval van gewichtige redenen. Partijen komen overeen
dat al gewichtige redenen worden beschouwd, de situatie dat:

a) Aan Cursist (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Cursist in staat
van faillissement wordt verklaard, Cursist een verzoek tot toepassing van een
schuldsaneringsregeling indient of Cursist onder curatele of bewind wordt gesteld.

b) Cursist wangedrag vertoont, zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of dat verdere
deelname op grond van medische overwegingen niet meer verantwoord is. In deze gevallen
heeft instructeur ook de keuze om Cursist slechts voor één of meerdere, maar derhalve niet
alle lessen te ontzeggen.

c) Het maximale aantal aanmeldingen voor de cursus reeds was bereikt of het minimale
aantal aanmeldingen niet is bereikt en Instructeur dit minimaal 72 uren voor start van de 5-
weekse Mindful Run-cursus aan Cursist te kennen geeft.

Artikel 7 – Garantie en aansprakelijkheid

1. Cursist verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan de cursus een goede
gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist en Cursist verklaart dat hij aan deze
eisen voldoet. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen, deelname aan de
cursus is voor volledig eigen risico en verantwoordelijkheid.

2. Cursist is zich ervan bewust dat cursussen buiten worden gegeven. Daarmee gepaard
gaande omstandigheden, zoals de staat van de ondergrond of weersomstandigheden, kunnen
bepaalde gevaren met zich mee brengen. In gevolge het vorige lid, zijn de risico’s die daarbij
komen kijken voor eigen rekening van Cursist.

3. Instructeur stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of beschadiging van
eigendommen, alsmede opgelopen blessures voor, tijdens en na de cursus.

4. Mocht Instructeur – om welke reden dan ook – jegens Cursist of derden aansprakelijk zijn,
dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Instructeur
gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of, indien een
verzekeraar – om welke reden dan ook – niet tot uitkering overgaat, tot EUR. 4.750,-.

5. Aansprakelijkheid van Instructeur reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens
opzet eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade, zoals letselschade of schade door
aantasting in de persoon, of gederfde winst.

6. Cursist vrijwaart Instructeur voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van
Cursist en derden doordat Instructeur heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen,
uitgaande van de door Cursist onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens
en bescheiden. Indien Instructeur uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken,
dan is Cursist gehouden Instructeur zowel buiten als in rechte bij te staan.

7. Cursist vrijwaart Instructeur voor aanspraken van Cursist en derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan
Instructeur toerekenbaar is, zoals door handelen of nalaten van Cursist. Indien Instructeur uit
dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Cursist gehouden Instructeur
zowel buiten als in rechte bij te staan.

8. Cursist is zich ervan bewust dat Mindful Run Nederland geen partij is bij de overeenkomst
en ook niet op een andere wijze een rechtsbetrekking heeft met Cursist. Indien cursist meent
een aanspraak te hebben naar aanleiding van de cursus, dan kan hij zich hieromtrent derhalve
niet tot Mindful Run Nederland wenden.

Artikel 8 – Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak
wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop
Instructeur geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen,
weersomstandigheden, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in
levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en
overheidsmaatregelen.

2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Instructeur opgeschort. Indien nakoming
door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn
waardoor het voor Instructeur onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is
Instructeur bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan Cursist en zonder rechterlijke
tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting
tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien Instructeur bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te
facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

Artikel 9 – Geheimhouding en Intellectueel Eigendom

1. Het is Cursist bekend dat al het Intellectueel Eigendom inzake de 5-weekse Mindful Runcursus toebehoort aan Mindful Run Nederland. Het is Cursist zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Mindful Run Nederland niet toegestaan om enige, al dan niet
door Instructeur openbaargemaakte, inhoud van deze cursus of andere voortbrengselen van
de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te
exploiteren.

2. Mindful Run Nederland behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen
op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving. Mindful
Run Nederland heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde
toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt
vertrouwelijke informatie van Cursist ter kennis van derden wordt gebracht.

3. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de cursus hebben
gekregen, geheim te houden, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen. Informatie geldt
als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort)
informatie. De onderscheiden kennis van Instructeur, waaronder methodiek, resultaten en
benchmarkgegevens in welke vorm ook, behoort in ieder geval tot de gegevens die door
Cursist geheim gehouden dienen te worden.

4. Cursist verleent bij voorbaat toestemming aan Instructeur en Mindful Run Nederland voor
openbaarmaking van voor, tijdens of na de cursus gemaakte foto’s en beeldmateriaal en
dergelijke, waarop Cursist zichtbaar is.

5. De door Cursist verstrekte persoonsgegevens worden door Instructeur en Mindful Run
Nederland mogelijk opgenomen in een bestand. Cursist verleent door het aangaan van de
overeenkomst toestemming aan Instructeur en Mindful Run Nederland tot gebruik van de
persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan Cursist en voor het verstrekken van
de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan Cursist.
Het is Cursist te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven
bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door Instructeur of Mindful Run
Nederland of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna Instructeur of Mindful
Run Nederland dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal staken.
n

Artikel 10 – Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechte

1. Instructeur is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een
derde partij over te dragen. Cursist is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde
over te dragen met schriftelijke toestemming van Instructeur.

2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. Mocht in de toekomst tussen partijen een niet-contractuele verbintenis
ontstaan, dan is daarop tevens Nederlands recht van toepassing.

3. Mocht om welke reden dan ook in de toekomst tussen partijen een geschil ontstaan
voortvloeiend uit deze overeenkomst, dan is de absoluut bevoegde rechter, de rechter in het
arrondissement waarin de gemeente van de vestigingsplaats van Instructeur onderhevig is. In
het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is
tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter, de rechter in het arrondissement waarin de
gemeente van de vestigingsplaats van Instructeur onderhevig is.
 

Delen: